آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد

اصفهان
آقاي محسن صادق زاده

تماس
نشانی:
رباط دوم، بلوار باغ گل محمدی، خانه بسكتبال
اصفهان

تلفن: 0311-4403807
نمابر: 0311-4412000
شماره تلفن همراه: 09131161630
http://www.esfahanbasketball.com

دبیر هیئت: رئیس کمیته مربیان : مهدی امیرآقاجان