آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد

قزوین
آقای دكتر محمدرضا صفری

نشانی:
میدان امام خمینی، ساختمان شماره 2 جهاد كشاورزی
قزوین

تلفن: 0281-3358006
نمابر: 0281-3337840