تشکیل اردوی تیم ملی جوانان 2016

fsdfsafsfs

٣٨ بازیکن به تمرینات فرا خوانده شدند 

ادامه مطلب...

آغاز اردوی تیم ملی جوانان 2018

jkhjklhljhl

25 بازیکن به تمرینات فراخوانده شدند

ادامه مطلب...

تشکیل اردوی تیم ملی بلند قامتان 2018

gdfgdsfghd

18 بازیکن به  تمرینات فراخوانده شدند 

ادامه مطلب...

اردوی تیم ملی جوانان 2018گروه کاشانی

gdfgdsfghd

جوانان و آینده سازی در بسکتبال 

ادامه مطلب...

اردوی تیم ملی جوانان 2018 گروه قهرمانلو

dsfsdgsadgs

21 بازیکن به تمرینات فراخوانده شدند 

ادامه مطلب...

پایان اردوی تیم ملی جوانان 2018

photo 2016-10-29_13-11-31

موج صمیمیت در کنار اهداف فنی  آینده سازان 

ادامه مطلب...

صفحه 1 از 60