آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد

صفحه نخست > اخبار > اخبار فدراسیون > کمیته انضباطی > احكام كمیته انضباطی برای متخلفان لیگ برتر

احكام كمیته انضباطی برای متخلفان لیگ برتر

fghdfhg

پالایش نفت آبادان و  شهرداری اراك نقره داغ شدند   

:  كمیته انضباطی فدراسیون بسكتبال  حسب گزارش ناظر بازی و ملاحظه فیلم بازی تیمهای پالایش نفت آبادان و شهرداری اراك و در پی حواشی به وجود آمده در حین این دیدار  تشكیل جلسهداد و در پایان احكام زیر را صادر نمود

جرائم تیم شهرداری اراك :

1-بازیكن تیم شهردالری اراك  آقای  كویین هاسلی به پرداخت 50.000.000  میلیون ریال جریمه نقدی محكوم می گردد 

2-بازیكن تیم شهرداری اراك  آقای حامد سهراب نژاد به پرداخت 10.000.000 ریال  جریمه نقدی محكوم می گردد.

3- آقای مجید زارعی آنالیزور  تیم شهرداری اراك به پرداخت 30.000.000  ریال  جریمه نقدی محكوم می گردد.

فدراسیون بسكتبال به تیم شهرداری اراك به لحاظ عدم كنترل تماشاچیان خود و ورود برخی از آنان به داخل زمین و پرتاب اشیا و كوتاهی در وظایف میزبانی برای آخرین بار تاكید می نماید در صورت تكرار تخلف  تمااچیان ,  جریمه نقذی و سلب میزبانی را برای  این باشگاه در نظر خواهد گرفت.شایان ذكر است حضور نامبردگان فوق در مسابقات بعدی منوط به پرداخت جریمه نقدی به حساب سازمان لیگ بسكتبال  بشماره حساب 0106102999009 و ارائه فیش آن به كمیته مسابقات خواهد بود.

جرائم تیم پالایش نفت آبادان :

1-آقای سعید داورپناه بازیكن این تیم به پرداخت 50.000.000 میلیون ریال جریمه نقدی محكوم می شود.

2-آقایان محمد حسن زاده , محمد رضا اكبری و امیر حسین تاتاری  بازیكنان این تیم هریك به مبلغ 30.000.000 میلیون ریال جریمه نقدی محكوم می شوند.

3-آقای كیانوش شیروانی بدنساز این تیم به پرداخت 50.000.000 میلیون ریال  جریمه نقدی محكوم می شود.

4-آقای مجتبی جوانمردی مسئول تداركات این تیم به پرداخت 20.000.000 ریال  جریمه نقدی محكوم می شود.

شایان ذكر است حضور نامبردگان فوق در مسابقات بعدی منوط به پرداخت جریمه نقدی به حساب سازمان لیگ بسكتبال  بشماره حساب 0106102999009  بانك ملی و ارائه فیش آن به كمیته مسابقات خواهد بود.