صفحه اینستاگرام فدراسیون بسکتبال ایران

کانال رسمی فدراسیون بسکتبال ایران

فراخوان جذب حامی مالیلیگ برتر 91
برنامه مسابقات پتروشیمی بندرامام

هفته تاریخ زمان تیم میزبان نتیجه تیم میهمان داور   گزارش بازی
1 ۱۱ آبان ۹۱ 16:00 پتروشیمی بندرامام 80 - 68 شهرداری گرگان برد گزارش بازی
2 ۱۸ آبان ۹۱ 16:00 پتروشیمی بندرامام 74 - 70 فولاد ماهان سپاهان برد گزارش بازی
3 ۲۵ آبان ۹۱ 16:00 صنایع پتروشیمی ماهشهر 59 - 78 پتروشیمی بندرامام برد گزارش بازی
4 ۰۲ آذر ۹۱ 16:00 پتروشیمی بندرامام 92 - 70 البدر بندر كنگ برد گزارش بازی
5 ۰۹ آذر ۹۱ 16:00 همياری زنجان 69 - 72 پتروشیمی بندرامام برد گزارش بازی
6 ۱۳ آذر ۹۱ 14:00 نفت سپاهان 59 - 88 پتروشیمی بندرامام برد گزارش بازی
7 ۲۰ آذر ۹۱ 15:30 پتروشیمی بندرامام 81 - 71 مهرام تهران برد گزارش بازی
8 ۲۷ آذر ۹۱ 15:00 دانشگاه آزاد تهران 83 - 85 پتروشیمی بندرامام برد گزارش بازی
9 ۳۰ آذر ۹۱ 16:00 پتروشیمی بندرامام 89 - 71 استقلال زرین قشم برد گزارش بازی
10 ۰۷ دی ۹۱ 16:00 شهرداری گرگان 67 - 75 پتروشیمی بندرامام برد گزارش بازی
11 ۱۱ دی ۹۱ 15:30 فولاد ماهان سپاهان 82 - 80 پتروشیمی بندرامام باخت گزارش بازی
12 ۱۸ دی ۹۱ 16:00 پتروشیمی بندرامام 94 - 72 صنایع پتروشیمی ماهشهر برد گزارش بازی
13 ۲۱ دی ۹۱ 15:00 البدر بندر كنگ 68 - 78 پتروشیمی بندرامام برد گزارش بازی
14 ۲۵ دی ۹۱ 16:00 پتروشیمی بندرامام 92 - 75 همياری زنجان برد گزارش بازی
15 ۲۸ دی ۹۱ 16:00 پتروشیمی بندرامام 91 - 69 نفت سپاهان برد گزارش بازی
16 ۰۵ بهمن ۹۱ 15:30 مهرام تهران 84 - 87 پتروشیمی بندرامام برد گزارش بازی
17 ۰۹ بهمن ۹۱ 16:00 پتروشیمی بندرامام 82 - 69 دانشگاه آزاد تهران برد گزارش بازی
18 ۱۲ بهمن ۹۱ 16:00 استقلال زرین قشم 63 - 82 پتروشیمی بندرامام برد گزارش بازی