لیگ برتر 91-90
سالن انقلاب زنجان

اطلاعات ورزشگاه

تصویر باشگاه

سالن انقلاب زنجان

تیمهای باشگاه

لیگ برتر 91-90 - همياری زنجان (همیاری زنجان)