آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد

نتایج مرحله دوم لیگ دسته دوم مردان

fvsdfg

رقابت فشرده در چهار گروه 

مرحله دوم  رقابتهای دسته دوم مردان کشور (زیر گروه )  طی روزهای گذشته و در قالب سه گروه الف ، ج و دال  دنبال شد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال نتایج حاصل از این بازیها به شرح زیر است . شایان ذکر است بازیهای گروه ب طی هفته جاری برگزار خواهد شد.

گروه الف :

تیم ها : 1-پدافند رعد دزفول-2- پاس بندرلنگه-3- هیئت بسکتبال جهرم-4- سایرس تهران-5- نفت و گاز گچساران

میزبان : پاس بندرلنگه

ورود : بعدازظهر روز دوشنبه 95.9.1                                    خروج : بعدازظهر روز شنبه 95.9.6 

روز و تاریخ

ساعت مسابقه

تیم "روشن"

تیم "تیره"

سه شنبه 95.9.2

17:00

پاس بندرلنگه   77

پدافند رعد دزفول     72

18:30

نفت و گاز گچساران  65     

هیئت بسکتبال جهرم   54  

چهارشنبه 95.9.3

17:00

سایرس تهران     52  

پاس بندرلنگه        63

18:30

پدافند رعد دزفول79

نفت و گاز گچساران  82

پنجشنبه 95.9.4

17:00

هیئت بسکتبال جهرم 66

پاس بندرلنگه         77

18:30

سایرس تهران       62

پدافند رعد دزفول    63

جمعه 95.9.5

17:00

نفت و گاز گچساران   56

سایرس تهران        79

18:30

پدافند رعد دزفول     68 

هیئت بسکتبال جهرم  51

شنبه 95.9.6

9:30

هیئت بسکتبال جهرم   41

سایرس تهران         65

11:00

پاس بندرلنگه         91

نفت و گاز گچساران  80

گروه  ج :

تیم ها : 1-مانیزان کرمانشاه-2- دانشگاه علم و فرهنگ-3- شهرداری نوین گرگان-4- قابوس سازه گنبد-5- آریاک تهران

میزبان : مانیزان کرمانشاه

ورود : بعدازظهر روز دوشنبه 95.9.1                                    خروج : بعدازظهر روز شنبه 95.9.6

روز و تاریخ

ساعت مسابقه

تیم "روشن"

تیم "تیره"

سه شنبه 95.9.2

16:30

دانشگاه علم و فرهنگ  

قابوس سازه گنبد

18:00

مانیزان کرمانشاه    66  

آریاک تهران           54

چهارشنبه 95.9.3

16:30

شهرداری نوین گرگان  59     

دانشگاه علم و فرهنگ   77

18:00

قابوس سازه گنبد

مانیزان کرمانشاه

پنجشنبه 95.9.4

16:30

آریاک تهران       60  

دانشگاه علم و فرهنگ    77

18:00

قابوس سازه گنبد

شهرداری نوین گرگان

جمعه 95.9.5

16:30

شهرداری نوین گرگان   67      

آریاک تهران             77

18:00

دانشگاه علم و فرهنگ   60       

مانیزان کرمانشاه          74

شنبه 95.9.6

9:30

آریاک تهران

قابوس سازه گنبد

11:00

مانیزان کرمانشاه      64   

شهرداری نوین گرگان     59

بازیهای تیم قابوس سازه گنبد به دلیل عدم حضور این تیم برگزار نشد.

گروه د :

تیم ها : 1-گهرزمین سیرجان-2- انرژی شیراز-3- کیان نی ریز-4- کنکو تهران

میزبان : کیان نی ریز

ورود : بعدازظهر روز سه شنبه 95.9.2                                   خروج : بعدازظهر روز جمعه 95.9.5

روز و تاریخ

ساعت مسابقه

تیم "روشن"

تیم "تیره"

چهارشنبه 95.9.3

16:30

کنکو تهران      62  

گهرزمین سیرجان    60

18:00

کیان نی ریز   67

انرژی شیراز        66

پنجشنبه 95.9.4

16:30

انرژی شیراز   60

کنکو تهران         87

18:00

گهرزمین سیرجان 78

کیان نی ریز        62

جمعه 95.9.5

9:30

انرژی شیراز     47

گهرزمین سیرجان   63

11:00

کنکو تهران      95

کیان نی ریز       69