نتایج مرحله دوم لیگ دسته دوم مردان

fvsdfg

رقابت فشرده در چهار گروه 

مرحله دوم  رقابتهای دسته دوم مردان کشور (زیر گروه )  طی روزهای گذشته و در قالب سه گروه الف ، ج و دال  دنبال شد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال نتایج حاصل از این بازیها به شرح زیر است . شایان ذکر است بازیهای گروه ب طی هفته جاری برگزار خواهد شد.

گروه الف :

تیم ها : 1-پدافند رعد دزفول-2- پاس بندرلنگه-3- هیئت بسکتبال جهرم-4- سایرس تهران-5- نفت و گاز گچساران

میزبان : پاس بندرلنگه

ورود : بعدازظهر روز دوشنبه 95.9.1                                    خروج : بعدازظهر روز شنبه 95.9.6 

روز و تاریخ

ساعت مسابقه

تیم "روشن"

تیم "تیره"

سه شنبه 95.9.2

17:00

پاس بندرلنگه   77

پدافند رعد دزفول     72

18:30

نفت و گاز گچساران  65     

هیئت بسکتبال جهرم   54  

چهارشنبه 95.9.3

17:00

سایرس تهران     52  

پاس بندرلنگه        63

18:30

پدافند رعد دزفول79

نفت و گاز گچساران  82

پنجشنبه 95.9.4

17:00

هیئت بسکتبال جهرم 66

پاس بندرلنگه         77

18:30

سایرس تهران       62

پدافند رعد دزفول    63

جمعه 95.9.5

17:00

نفت و گاز گچساران   56

سایرس تهران        79

18:30

پدافند رعد دزفول     68 

هیئت بسکتبال جهرم  51

شنبه 95.9.6

9:30

هیئت بسکتبال جهرم   41

سایرس تهران         65

11:00

پاس بندرلنگه         91

نفت و گاز گچساران  80

گروه  ج :

تیم ها : 1-مانیزان کرمانشاه-2- دانشگاه علم و فرهنگ-3- شهرداری نوین گرگان-4- قابوس سازه گنبد-5- آریاک تهران

میزبان : مانیزان کرمانشاه

ورود : بعدازظهر روز دوشنبه 95.9.1                                    خروج : بعدازظهر روز شنبه 95.9.6

روز و تاریخ

ساعت مسابقه

تیم "روشن"

تیم "تیره"

سه شنبه 95.9.2

16:30

دانشگاه علم و فرهنگ  

قابوس سازه گنبد

18:00

مانیزان کرمانشاه    66  

آریاک تهران           54

چهارشنبه 95.9.3

16:30

شهرداری نوین گرگان  59     

دانشگاه علم و فرهنگ   77

18:00

قابوس سازه گنبد

مانیزان کرمانشاه

پنجشنبه 95.9.4

16:30

آریاک تهران       60  

دانشگاه علم و فرهنگ    77

18:00

قابوس سازه گنبد

شهرداری نوین گرگان

جمعه 95.9.5

16:30

شهرداری نوین گرگان   67      

آریاک تهران             77

18:00

دانشگاه علم و فرهنگ   60       

مانیزان کرمانشاه          74

شنبه 95.9.6

9:30

آریاک تهران

قابوس سازه گنبد

11:00

مانیزان کرمانشاه      64   

شهرداری نوین گرگان     59

بازیهای تیم قابوس سازه گنبد به دلیل عدم حضور این تیم برگزار نشد.

گروه د :

تیم ها : 1-گهرزمین سیرجان-2- انرژی شیراز-3- کیان نی ریز-4- کنکو تهران

میزبان : کیان نی ریز

ورود : بعدازظهر روز سه شنبه 95.9.2                                   خروج : بعدازظهر روز جمعه 95.9.5

روز و تاریخ

ساعت مسابقه

تیم "روشن"

تیم "تیره"

چهارشنبه 95.9.3

16:30

کنکو تهران      62  

گهرزمین سیرجان    60

18:00

کیان نی ریز   67

انرژی شیراز        66

پنجشنبه 95.9.4

16:30

انرژی شیراز   60

کنکو تهران         87

18:00

گهرزمین سیرجان 78

کیان نی ریز        62

جمعه 95.9.5

9:30

انرژی شیراز     47

گهرزمین سیرجان   63

11:00

کنکو تهران      95

کیان نی ریز       69