آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد

برنامه مرحله دوم مسابقات زیر گروه کشور

fvsdfg

از سوی کمیته مسابقات فدراسیون اعلام شد 

 از سوی کمیته مسابقات فدراسیون برنامه مرحله دوم مسابقات دسته دوم (زیر گروه ) مردان کشور اعلام شد. به  گزارش روابط عمومی فدراسیون برنامه اعلام شده  به شرح ز یر است:

                                                                                                                     برنامه مرحله اول "دور برگشت" مسابقات بسکتبال دسته دو باشگاههای کشور-سال 1395

گروه الف :

تیم ها : 1-پدافند رعد دزفول-2- پاس بندرلنگه-3- هیئت بسکتبال جهرم-4- سایرس تهران-5- نفت و گاز گچساران

میزبان : پاس بندرلنگه

ورود : بعدازظهر روز دوشنبه 95.9.1                                    خروج : بعدازظهر روز شنبه 95.9.6 

روز و تاریخ

ساعت مسابقه

تیم "روشن"

تیم "تیره"

سه شنبه 95.9.2

17:00

پاس بندرلنگه

پدافند رعد دزفول

18:30

نفت و گاز گچساران

هیئت بسکتبال جهرم

چهارشنبه 95.9.3

17:00

سایرس تهران

پاس بندرلنگه

18:30

پدافند رعد دزفول

نفت و گاز گچساران

پنجشنبه 95.9.4

17:00

هیئت بسکتبال جهرم

پاس بندرلنگه

18:30

سایرس تهران

پدافند رعد دزفول

جمعه 95.9.5

17:00

نفت و گاز گچساران

سایرس تهران

18:30

پدافند رعد دزفول

هیئت بسکتبال جهرم

شنبه 95.9.6

9:30

هیئت بسکتبال جهرم

سایرس تهران

11:00

پاس بندرلنگه

نفت و گاز گچساران

گروه ب :

تیم ها : 1-مدافعین حرم-2- امید تهران-3- تخت شیرین کرمانشاه-4- شکلی-5- شاهین ترابر زنجان

میزبان : شکلی

ورود : بعدازظهر روز یکشنبه 95.9.14                                                خروج : بعدازظهر روز جمعه 95.9.19

روز و تاریخ

ساعت مسابقه

تیم "روشن"

تیم "تیره"

دوشنبه 95.9.15

16:30

امید تهران

شاهین ترابر زنجان

18:00

مدافعین حرم

تخت شیرین کرمانشاه

سه شنبه 95.9.16

16:30

تخت شیرین کرمانشاه

امید تهران

18:00

شاهین ترابر زنجان

شکلی

چهارشنبه 95.9.17

16:30

امید تهران

مدافعین حرم

18:00

شکلی

تخت شیرین کرمانشاه

پنجشنبه 95.9.18

16:30

شاهین ترابر زنجان

مدافعین حرم

18:00

شکلی

امید تهران

جمعه 95.9.19

9:30

تخت شیرین کرمانشاه

شاهین ترابر زنجان

11:00

مدافعین حرم

شکلی

 

گروه ج :

تیم ها : 1-مانیزان کرمانشاه-2- دانشگاه علم و فرهنگ-3- شهرداری نوین گرگان-4- قابوس سازه گنبد-5- آریاک تهران

میزبان : مانیزان کرمانشاه

ورود : بعدازظهر روز دوشنبه 95.9.1                                    خروج : بعدازظهر روز شنبه 95.9.6

روز و تاریخ

ساعت مسابقه

تیم "روشن"

تیم "تیره"

سه شنبه 95.9.2

16:30

دانشگاه علم و فرهنگ

قابوس سازه گنبد

18:00

مانیزان کرمانشاه

آریاک تهران

چهارشنبه 95.9.3

16:30

شهرداری نوین گرگان

دانشگاه علم و فرهنگ

18:00

قابوس سازه گنبد

مانیزان کرمانشاه

پنجشنبه 95.9.4

16:30

آریاک تهران

دانشگاه علم و فرهنگ

18:00

قابوس سازه گنبد

شهرداری نوین گرگان

جمعه 95.9.5

16:30

شهرداری نوین گرگان

آریاک تهران

18:00

دانشگاه علم و فرهنگ

مانیزان کرمانشاه

شنبه 95.9.6

9:30

آریاک تهران

قابوس سازه گنبد

11:00

مانیزان کرمانشاه

شهرداری نوین گرگان

گروه د :

تیم ها : 1-گهرزمین سیرجان-2- انرژی شیراز-3- کیان نی ریز-4- کنکو تهران

میزبان : کیان نی ریز

ورود : بعدازظهر روز سه شنبه 95.9.2                                   خروج : بعدازظهر روز جمعه 95.9.5

روز و تاریخ

ساعت مسابقه

تیم "روشن"

تیم "تیره"

چهارشنبه 95.9.3

16:30

کنکو تهران

گهرزمین سیرجان

18:00

کیان نی ریز

انرژی شیراز

پنجشنبه 95.9.4

16:30

انرژی شیراز

کنکو تهران

18:00

گهرزمین سیرجان

کیان نی ریز

جمعه 95.9.5

9:30

انرژی شیراز

گهرزمین سیرجان

11:00

کنکو تهران

کیان نی ریز