برنامه مرحله دوم مسابقات زیر گروه کشور

fvsdfg

از سوی کمیته مسابقات فدراسیون اعلام شد 

 از سوی کمیته مسابقات فدراسیون برنامه مرحله دوم مسابقات دسته دوم (زیر گروه ) مردان کشور اعلام شد. به  گزارش روابط عمومی فدراسیون برنامه اعلام شده  به شرح ز یر است:

                                                                                                                     برنامه مرحله اول "دور برگشت" مسابقات بسکتبال دسته دو باشگاههای کشور-سال 1395

گروه الف :

تیم ها : 1-پدافند رعد دزفول-2- پاس بندرلنگه-3- هیئت بسکتبال جهرم-4- سایرس تهران-5- نفت و گاز گچساران

میزبان : پاس بندرلنگه

ورود : بعدازظهر روز دوشنبه 95.9.1                                    خروج : بعدازظهر روز شنبه 95.9.6 

روز و تاریخ

ساعت مسابقه

تیم "روشن"

تیم "تیره"

سه شنبه 95.9.2

17:00

پاس بندرلنگه

پدافند رعد دزفول

18:30

نفت و گاز گچساران

هیئت بسکتبال جهرم

چهارشنبه 95.9.3

17:00

سایرس تهران

پاس بندرلنگه

18:30

پدافند رعد دزفول

نفت و گاز گچساران

پنجشنبه 95.9.4

17:00

هیئت بسکتبال جهرم

پاس بندرلنگه

18:30

سایرس تهران

پدافند رعد دزفول

جمعه 95.9.5

17:00

نفت و گاز گچساران

سایرس تهران

18:30

پدافند رعد دزفول

هیئت بسکتبال جهرم

شنبه 95.9.6

9:30

هیئت بسکتبال جهرم

سایرس تهران

11:00

پاس بندرلنگه

نفت و گاز گچساران

گروه ب :

تیم ها : 1-مدافعین حرم-2- امید تهران-3- تخت شیرین کرمانشاه-4- شکلی-5- شاهین ترابر زنجان

میزبان : شکلی

ورود : بعدازظهر روز یکشنبه 95.9.14                                                خروج : بعدازظهر روز جمعه 95.9.19

روز و تاریخ

ساعت مسابقه

تیم "روشن"

تیم "تیره"

دوشنبه 95.9.15

16:30

امید تهران

شاهین ترابر زنجان

18:00

مدافعین حرم

تخت شیرین کرمانشاه

سه شنبه 95.9.16

16:30

تخت شیرین کرمانشاه

امید تهران

18:00

شاهین ترابر زنجان

شکلی

چهارشنبه 95.9.17

16:30

امید تهران

مدافعین حرم

18:00

شکلی

تخت شیرین کرمانشاه

پنجشنبه 95.9.18

16:30

شاهین ترابر زنجان

مدافعین حرم

18:00

شکلی

امید تهران

جمعه 95.9.19

9:30

تخت شیرین کرمانشاه

شاهین ترابر زنجان

11:00

مدافعین حرم

شکلی

 

گروه ج :

تیم ها : 1-مانیزان کرمانشاه-2- دانشگاه علم و فرهنگ-3- شهرداری نوین گرگان-4- قابوس سازه گنبد-5- آریاک تهران

میزبان : مانیزان کرمانشاه

ورود : بعدازظهر روز دوشنبه 95.9.1                                    خروج : بعدازظهر روز شنبه 95.9.6

روز و تاریخ

ساعت مسابقه

تیم "روشن"

تیم "تیره"

سه شنبه 95.9.2

16:30

دانشگاه علم و فرهنگ

قابوس سازه گنبد

18:00

مانیزان کرمانشاه

آریاک تهران

چهارشنبه 95.9.3

16:30

شهرداری نوین گرگان

دانشگاه علم و فرهنگ

18:00

قابوس سازه گنبد

مانیزان کرمانشاه

پنجشنبه 95.9.4

16:30

آریاک تهران

دانشگاه علم و فرهنگ

18:00

قابوس سازه گنبد

شهرداری نوین گرگان

جمعه 95.9.5

16:30

شهرداری نوین گرگان

آریاک تهران

18:00

دانشگاه علم و فرهنگ

مانیزان کرمانشاه

شنبه 95.9.6

9:30

آریاک تهران

قابوس سازه گنبد

11:00

مانیزان کرمانشاه

شهرداری نوین گرگان

گروه د :

تیم ها : 1-گهرزمین سیرجان-2- انرژی شیراز-3- کیان نی ریز-4- کنکو تهران

میزبان : کیان نی ریز

ورود : بعدازظهر روز سه شنبه 95.9.2                                   خروج : بعدازظهر روز جمعه 95.9.5

روز و تاریخ

ساعت مسابقه

تیم "روشن"

تیم "تیره"

چهارشنبه 95.9.3

16:30

کنکو تهران

گهرزمین سیرجان

18:00

کیان نی ریز

انرژی شیراز

پنجشنبه 95.9.4

16:30

انرژی شیراز

کنکو تهران

18:00

گهرزمین سیرجان

کیان نی ریز

جمعه 95.9.5

9:30

انرژی شیراز

گهرزمین سیرجان

11:00

کنکو تهران

کیان نی ریز