لیگ دسته یک 96-95
 لیست بازیکنان - پدافند رعد دزفول [پدافند دزفول]

تصویر تیم [پدافند رعد دزفول]