رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


لیگ دسته یک 96-95
 لیست بازیکنان - پدافند رعد دزفول [پدافند دزفول]

تصویر تیم [پدافند رعد دزفول]