رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


مرحله حذفی لیگ دسته یگ 96-95
آمار تیمی - آرارات تهران
  مجموع میزبان میهمان
کا مسابقات: 2 1 1
مسابقات انجام شده: 2 1 1
برد: 0 0 0
-: 0 0 0
باخت: 2 1 1
       
بهترین برد: ---- ----
بدترین باخت: 62-67
آرارات تهران
-
پدافند رعد دزفول
73-48
پدافند رعد دزفول
-
آرارات تهران
مجموع گل ها (زده و خورده): 250 129 121
مجموع گل ها در هر بازی: 125 129 121
گل زده 110 62 48
گل زده در هر مسابقه: 55 62 48
گل خورده 140 67 73
گل خورده در هر مسابقه: 70 67 73
بدون گل خورده 0 0 0
گل ها در هر روز بازی