رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


مرحله حذفی لیگ دسته یگ 96-95
آمار تیمی - مهرام تهران
  مجموع میزبان میهمان
کا مسابقات: 5 2 3
مسابقات انجام شده: 5 2 3
برد: 4 2 2
-: 0 0 0
باخت: 1 0 1
       
بهترین برد: 100-30
مهرام تهران
-
شهرداری اراک
54-68
شهرداری اراک
-
مهرام تهران
بدترین باخت: ---- 69-66
پتروشیمی بندرامام
-
مهرام تهران
مجموع گل ها (زده و خورده): 647 249 398
مجموع گل ها در هر بازی: 129.4 124.5 132.67
گل زده 369 163 206
گل زده در هر مسابقه: 73.8 81.5 68.67
گل خورده 278 86 192
گل خورده در هر مسابقه: 55.6 43 64
بدون گل خورده 0 0 0
گل ها در هر روز بازی