رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


مرحله حذفی لیگ دسته یگ 96-95
آمار تیمی - مهرام تهران
  مجموع میزبان میهمان
کا مسابقات: 2 1 1
مسابقات انجام شده: 2 1 1
برد: 2 1 1
-: 0 0 0
باخت: 0 0 0
       
بهترین برد: 100-30
مهرام تهران
-
شهرداری اراک
54-68
شهرداری اراک
-
مهرام تهران
بدترین باخت: ---- ----
مجموع گل ها (زده و خورده): 252 130 122
مجموع گل ها در هر بازی: 126 130 122
گل زده 168 100 68
گل زده در هر مسابقه: 84 100 68
گل خورده 84 30 54
گل خورده در هر مسابقه: 42 30 54
بدون گل خورده 0 0 0
گل ها در هر روز بازی