رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


مرحله حذفی لیگ دسته یگ 96-95
آمار تیمی - پدافند رعد دزفول
  مجموع میزبان میهمان
کا مسابقات: 2 1 1
مسابقات انجام شده: 2 1 1
برد: 2 1 1
-: 0 0 0
باخت: 0 0 0
       
بهترین برد: 73-48
پدافند رعد دزفول
-
آرارات تهران
62-67
آرارات تهران
-
پدافند رعد دزفول
بدترین باخت: ---- ----
مجموع گل ها (زده و خورده): 250 121 129
مجموع گل ها در هر بازی: 125 121 129
گل زده 140 73 67
گل زده در هر مسابقه: 70 73 67
گل خورده 110 48 62
گل خورده در هر مسابقه: 55 48 62
بدون گل خورده 0 0 0
گل ها در هر روز بازی