رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


مرحله حذفی لیگ دسته یگ 96-95
آمار تیمی - قطران کاوه گرگان
  مجموع میزبان میهمان
کا مسابقات: 2 1 1
مسابقات انجام شده: 2 1 1
برد: 2 1 1
-: 0 0 0
باخت: 0 0 0
       
بهترین برد: 20-0
قطران کاوه گرگان
-
صنعت مس کرمان
85-91
صنعت مس کرمان
-
قطران کاوه گرگان
بدترین باخت: ---- ----
مجموع گل ها (زده و خورده): 196 20 176
مجموع گل ها در هر بازی: 98 20 176
گل زده 111 20 91
گل زده در هر مسابقه: 55.5 20 91
گل خورده 85 0 85
گل خورده در هر مسابقه: 42.5 0 85
بدون گل خورده 1 1 0
گل ها در هر روز بازی