رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


مرحله حذفی لیگ دسته یگ 96-95
آمار تیمی - هیئت بسکتبال خراسان رضوی
  مجموع میزبان میهمان
کا مسابقات: 2 1 1
مسابقات انجام شده: 2 1 1
برد: 1 1 0
-: 0 0 0
باخت: 1 0 1
       
بهترین برد: 74-66
هیئت بسکتبال خراسان رضوی
-
آدمیس میناب
----
بدترین باخت: ---- 57-51
آدمیس میناب
-
هیئت بسکتبال خراسان رضوی
مجموع گل ها (زده و خورده): 248 140 108
مجموع گل ها در هر بازی: 124 140 108
گل زده 125 74 51
گل زده در هر مسابقه: 62.5 74 51
گل خورده 123 66 57
گل خورده در هر مسابقه: 61.5 66 57
بدون گل خورده 0 0 0
گل ها در هر روز بازی