رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


مرحله حذفی لیگ دسته یگ 96-95
آمار تیمی - پارسا مشهد
  مجموع میزبان میهمان
کا مسابقات: 2 1 1
مسابقات انجام شده: 2 1 1
برد: 2 1 1
-: 0 0 0
باخت: 0 0 0
       
بهترین برد: 20-0
پارسا مشهد
-
ساحل نشینان بوشهر
48-75
ساحل نشینان بوشهر
-
پارسا مشهد
بدترین باخت: ---- ----
مجموع گل ها (زده و خورده): 143 20 123
مجموع گل ها در هر بازی: 71.5 20 123
گل زده 95 20 75
گل زده در هر مسابقه: 47.5 20 75
گل خورده 48 0 48
گل خورده در هر مسابقه: 24 0 48
بدون گل خورده 1 1 0
گل ها در هر روز بازی