رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


مرحله حذفی لیگ دسته یگ 96-95
آمار تیمی - شهرداری اراک
  مجموع میزبان میهمان
کا مسابقات: 2 1 1
مسابقات انجام شده: 2 1 1
برد: 0 0 0
-: 0 0 0
باخت: 2 1 1
       
بهترین برد: ---- ----
بدترین باخت: 54-68
شهرداری اراک
-
مهرام تهران
100-30
مهرام تهران
-
شهرداری اراک
مجموع گل ها (زده و خورده): 252 122 130
مجموع گل ها در هر بازی: 126 122 130
گل زده 84 54 30
گل زده در هر مسابقه: 42 54 30
گل خورده 168 68 100
گل خورده در هر مسابقه: 84 68 100
بدون گل خورده 0 0 0
گل ها در هر روز بازی