لیگ برتر 96-95
 لیست بازیکنان - شیمیدر تهران [شیمیدر]

تصویر تیم [شیمیدر تهران]