لیگ برتر 96-95
 لیست بازیکنان - لوله آ.اس شیراز [آ.اس]

تصویر تیم [لوله آ.اس شیراز]