لیگ برتر 96-95
 لیست بازیکنان - دانشگاه آزاد تهران [دانشگاه آزاد]

تصویر تیم [دانشگاه آزاد تهران]